Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.

TERMÍN DODANIA:

Sme priamo výrobcovia a textil bez potlače máme skladom, ale doba realizácie potlače motívu je 2-7 pracovných dní po obdržaní objednávky.  Ak potrebujete dodanie na konkrétny dátum napíšte nám to do poznámky v košíku !!!

V deň doručenia zásielky Vám kurier GLS zašle oznámenie SMS.

 

 

ZÁKAZKOVÁ VÝROBA:

Ak ste sa rozhodli nechať si vyrobiť potlač na mieru, tak nám stačí zaslať písomne na stomi@stomi.sk  zadanie:

počet, farbu, veľkosť triček + grafický motív potlače a my vám zašleme vizualizáciu a cenu. Vy budete mať originálny a jedinečný desing tričiek.

Môžete navšíviť našu www stránku.
www.stomi.sk

 

 

  1. Úvod
  2. OBCHOD. a REKLA. PORIADOK
OBCHODNÝ a REKLAMAČNÝ PORIADOK

Obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Prevádzkovateľ e-shopu: Michlík / STO-MI Lidická 1627/47 059 51 Poprad - Matejovce ICO: 17111765

Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľ na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom e-shopu www.suveniryshop.sk, objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom tohto e-shopu (zmluva uzatvorená prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov).

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke na internetovej stránke www.suveniryshop.sk

2. Objednávanie tovaru.

Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky: www.suveniryshop.sk

O stave vybavovania objednávky sa môže zákazník informovať na telefonom čísle +421 905967127 v pracovných dňoch od 10.00 do 16.00 hod.

Každá objednávka musí obsahovať: Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia (ak je a nezhoduje sa s adresou trvalého bydliska), telefónne číslo, email, názov tovaru, počet kusov, cenu. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná. Predávajúci zaradzuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Maximálne však do 30 dní, ak nie je uvedené pri objednávke alebo tovare inak. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom emailovej správy alebo telefónu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť.

3. Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote do 10 pracovných dni, alebo v spoločnom dohodnutóm termíne a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri objednávke podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom: GLS - Slovakia = 5,00,-eur,- + dobierka 2,00,-eur. Celkom GLS a dobierka = 7,00,-eur (platí len pre Slovensko) Ak sa objednávka expeduje do zahraničia účtuje sa cena vo výške platných sadzieb. Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim. Tovar je doručený do 24 hodín od expedície z nášho skladu prostredníctvom Kuriérskej spoločnosti GLS. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pri zistení nedostatkov musí kupujúci do 48 hodín informovať predávajúceho (písomne, telefonicky, e-mailom). Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

4. Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovej stránke www.suveniryshop.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho, všetky ceny sú s DPH 20%. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi: - zaplatením dobierky pri jej prevzatí - ( plati pre zahraničie bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho do doby splatnosti uvedenej na priloženej faktúre.) Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

5. Reklamačný poriadok

Predmetom reklamácie môže byť: - tovar zakúpený u predávajúceho - poškodený tovar Pri výmene tovaru sa opäť účtuje poštovné, nakoľko zakúpená zlá veľkosť nepodlieha reklamácií, ale výmene. Predmetom reklamácie nemôže byť: Nárok na uplatnenie záruky zaniká ak kupujúci reklamuje vady, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a písomne s nimi súhlasil, uplynutím záručnej doby tovaru, mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim v rozpore s návodom na použitie či účelom použitia tovaru. Výrobok musí byť vrátený v originálnom nepoškodenom stave a obale, výrobok nesmie preukazovať známky používania, nosenia, prania. Ďalej používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

6. Podmienky reklamácie.

V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho. Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o kúpe s uvedeným výrobným číslom a doklad o zaplatení. Zásielky zaslané na dobierku neprijímame. Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní „Reklamačný protokol". Vyžiadate si ho e-mailom na: stomi@stomi.sk Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu. Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné. Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.

7. Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. - Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu a to písomne na adresu spoločnosti, najneskor v posledný deň lehoty alebo toto oznámenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. - Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Ak zákazník zašle predávajúcemu tovar, ktorý bol poškodený, alebo neúplný (aj napriek vyzvaniu do 3 dní nevráti všetky dokumenty - návody,..) predávajúci si vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať, a vrátiť ho späť na náklady kupujúceho na jeho adresu. Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy: - ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád - ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať - ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).

9. Záverečné ustanovenia.

Faktúra a ostatné dokumenty sú súčasťou zaslaného tovaru. - Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka. - Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok. - Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. - Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Orgán dozoru : Inšpektorát SOI, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Reklamačný postup

1. Podmienky reklamácie

V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho. Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení. Zásielky zaslané na dobierku neprijímame.

Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné. Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.

2. Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu a to písomne na adresu spoločnosti, alebo zašle email na stomi@stomi.sk najneskor v posledný deň lehoty alebo toto oznámenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál doklad o kúpe tovaru.

Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Ak zákazník zašle predávajúcemu tovar, ktorý bol poškodený, alebo neúplný (aj napriek vyzvaniu do 3 dní nevráti všetky dokumenty - návody,..) predávajúci si vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať, a vrátiť ho späť na náklady kupujúceho na jeho adresu.

Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy:

- ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád

- ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať

- ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).

 

VEĽKOOBCHOD

Sme priamo výrobcovia uvedených výrobkov a preto ponúkame zaujímavé zľavy pre veľkoobchod.

www.stomi.sk

KONTAKT

STO-MI sieťotlač

Lidická 1627/47

059 51 Poprad - Matejovce

mobil: +421 905 967 127

 

MAPA

 

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk